Legal Cell Members List View

S.No Reg Code Name Post State District
1 VMP/16/2015/000248/2019 Dr. Suresh Chandra Advocate President
2 VMP/16/2015/000629/2019 K R Joby Adv. President
3 VMP/16/2015/000632/2019 B A Patil
4 VMP/16/2015/000633/2019 U.Bmangalore Math
5 VMP/16/2015/000634/2019 B.Muhammed Ali
6 VMP/16/2015/000635/2019 Irappa K.Emmi
7 VMP/16/2015/000636/2019 Peerpash S.Gachinmahal
8 VMP/16/2015/000637/2019 Yallappa M Kabadar
9 VMP/16/2015/000638/2019 Mohammed Khaja Miyan
10 VMP/16/2015/000639/2019 Mohammed Ali Abdul Rehaman
11 VMP/16/2015/000640/2019 Abdul Khadar Reshmi
12 VMP/16/2015/000641/2019 Vivek S Jigalur
13 VMP/16/2015/000642/2019 Mohammad Rafiq Jamadar
14 VMP/16/2015/000643/2019 Ahmadsaab Umersaab Shaikh
15 VMP/16/2015/000644/2019 Srinivas Ishwar Pawar
16 VMP/16/2015/000645/2019 Irshad Ahmed Choudary
17 VMP/16/2015/000646/2019 Shivappa M Salaki
18 VMP/16/2015/000647/2019 Nisar Ahmed Khan
19 VMP/16/2015/000648/2019 Dr.Jameel Khan
20 VMP/16/2015/000649/2019 Annarao Namadi
21 VMP/16/2015/000650/2019 Mohammed Imran
22 VMP/16/2015/000651/2019 Jay Singh
23 VMP/16/2015/000652/2019 Ashok Bharati
24 VMP/16/2015/000653/2019 Abdul Kareem Surkhi
25 VMP/16/2015/000654/2019 Basheer Ahamed A Shaikh
26 VMP/16/2015/000655/2019 Mahaveer Koravi
27 VMP/16/2015/000656/2019 Tukaram Satyappa Kamble
28 VMP/16/2015/000657/2019 Sanjeev Magadum
29 VMP/16/2015/000658/2019 Benjamin M David
30 VMP/16/2015/000659/2019 Vijay Ramachandra Bajantri
31 VMP/16/2015/000660/2019 Vinayak Kumar
32 VMP/16/2015/000661/2019 Ravindra Ramappa Jadar
33 VMP/16/2015/000662/2019 Namdev Hoteppa Jadar
34 VMP/16/2015/000663/2019 Prakash Yamanappa Mailake
35 VMP/16/2015/000664/2019 Sourab Biswas
36 VMP/16/2015/000665/2019 Ujjal Ghosh
37 VMP/16/2015/000666/2019 Dr. Ibrahim Roddy
38 VMP/16/2015/0006672019 Suman Shaw
39 VMP/16/2015/000668/2019 Sandip Mondal
40 VMP/16/2015/000669/2019 Abhijeet Singh
41 VMP/16/2015/000670/2019 Vishal Singh
42 VMP/16/2015/000671/2019 Amit Kumar Asthana
43 VMP/16/2015/000672/2019 Shankar Senapati
44 VMP/16/2015/000673/2019 Shakil Shaikh